Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Stanovy spolku


Stanovy spolku

čl. I.
Název spolku

Spolek nese název „Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí a osob z. s.“.

čl. II.
Sídlo spolku

Sídlem spolku je Kopřivnice.
Kontaktní adresa: Lubina 338, Kopřivnice, 742 21

čl. III.
Cíl spolku

Cílem spolku je zaměřit se na efektivní informační komunikaci mezi společností a hluchoslepými dětmi, prosazování práv, zájmů a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení životních podmínek těchto dětí v dospělém věku. Dalším cílem je podpora maximální integrace hluchoslepých dětí a osob do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programů a aktivit pro hluchoslepé a jejich rodiny. V této činnosti spolek spolupracuje s neziskovými organizacemi, státními orgány, sdělovacími prostředky, zabývajícími se obdobnou problematikou. Konkrétním cílem je vytváření podmínek pro kulturní, společenské, rekreačně poznávací akce a pobyty pro hluchoslepé.

čl. IV.
Členové spolku

Členy spolku se mohou stát všichni občané České republiky starší patnácti let, kteří o členství ve spolku a o účast na akcích spolku projeví zájem. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku (dále jen „výbor“). Bez dalšího se členy spolku mohou stát nejbližší rodinní příslušníci hluchoslepých dětí a osob.

čl. V.
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění. Shromáždění je společné střetnutí všech členů spolku, které rozhoduje o programu a orientaci spolku a o doplnění a změnách stanov.

Orgány spolku tvoří shromáždění spolku, výbor spolku a předseda spolku. Spolek se schází zpravidla jednou do roka k projednání základních otázek, směru činnosti spolku. Volí členy výboru. Schvaluje zprávu výboru o hospodaření a rozpočet hospodaření pro další rok. Shromáždění schvaluje organizační a jednací řád spolku.

Výbor spolku je volen z členů spolku, v počtu tří až pět osob. Členství ve výboru vzniká jednomyslným souhlasem všech jeho členů a zaniká souhlasem ostatních členů výboru nebo na vlastní žádost člena výboru.

Výbor svolává a vede předseda, příp. jím pověřený jiný člen výboru. Výbor organizuje běžnou činnost spolku. V oblasti finančního hospodaření schvaluje každou položku vyšší než 1000,- Kč.

Ze svého středu volí výbor předsedu, v případě potřeby tajemníka a hospodáře. Svolává shromáždění spolku minimálně jednou do roka vždy, když o to požádá alespoň 1/3 členů spolku.

Předseda spolku svolává a řídí schůze výboru. Zastupuje spolek navenek. Je oprávněn schvalovat nakládání s finančními částkami do 1000,-Kč. Každé vydání musí být schváleno na nejbližším zasedání výboru.

Členové orgánu spolku vykonávají své funkce jako čestné a mají nárok pouze na úhradu nezbytných nákladů spojených s výkonem funkce.

čl. VI.
Práva členů spolku

  1. Volit a být volen do orgánů spolku.
  2. Podílet se na práci ve spolku a být o ní informován.
  3. Podávat návrhy a připomínky k činnosti spolku.
  4. Zúčastňovat se schůzí spolku.

čl. VII.
Povinnosti členů spolku

  1. Dodržovat stanovy spolku.
  2. Platit členské příspěvky.
  3. Aktivně se podílet na práci spolku a hájit jeho zájmy.

čl. VIII.
Hospodaření spolku

Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými pro tuto oblast v České republice. Spolek má zřízen běžný účet u některého z finančních ústavů. Spolek účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví. Mezi příjmy spolku se řadí zejména sponzorské dary, příjmy z grantů, autorské honoráře členů spolku a další příjmy. Výdaje spolku mohou být poskytnuty pouze na činnosti naplňující cíl spolku dle čl. III. stanov.

čl. IX.
Zánik spolku

Spolek zaniká rozhodnutím shromáždění. V tomto případě shromáždění ustanoví likvidátora spolku, rozhodne o způsobu vypořádání majetku. Případný majetek se použije přednostně na podporu aktivit naplňujících cíl spolku. Jinak se na zánik majetkové vypořádání užije obdobných ustanovení občanského zákoníku.

čl. X.
Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace spolku. Do okamžiku ustavení všech orgánů spolku plní jejich funkce přípravný výbor.


Kopřivnice, 25. 8. 2016